Portrait de Chinggis Khan

Pays/région: 
Epoque: 
Type d'objet: 
Position: 
Support: 
Autre
Bibliographie: 
Balajinima 巴拉吉尼玛 (Balzinim-a), Eerdunzhabu額尔敦扎布 (Erdenzab), & Zhang Jixia 张继霞, Qian nian feng yun di yi ren : shi jie ming ren yan zhong de Chengjisihan千年风云第一人 : 世界名人眼中的成吉思汗= Genghis Khan in the eyes of world famous figures, Beijing : Minzu chubanshe, 2005 : 52Portrait de Chinggis Khan