« Chinggis Khan unifie la Mongolie », détail

Pays/région: 
Ville, localisation: 
Arshan 阿爾山
Epoque: 
Type d'objet: 
Support: 
Autre
Bibliographie: 
- Balajinima 巴拉吉尼玛 (Balzinim-a), Eerdunzhabu額尔敦扎布 (Erdenzab), & Zhang Jixia 张继霞, Qian nian feng yun di yi ren : shi jie ming ren yan zhong de Chengjisihan千年风云第一人 : 世界名人眼中的成吉思汗= Genghis Khan in the eyes of world famous figures, Beijing : Minzu chubanshe, 2005 : 374. - Aldartu (Chen Heling 陳鶴齡), A Collection of paintings of Chinggis Khaan from both China and abroad, en trois langues (anglais, chinois, mongol), Hohhot : Nei Menggu jiaoyu chubanshe, 2007 : 48


Aldartu donne pour légende « Portrait dans le temple de Chinggis Khan » (Cinggis-un süme-yin qan-a-yin jirug).

 

« Chinggis Khan unifie la Mongolie », détail