Calligraphie Büh haadyn haan tengerijn hövüün Činggis

Auteur: 
Pays/région: 
Ville, localisation: 
Mongolian National Modern Art Gallery, Ulaanbaatar
Epoque: 
Type d'objet: 
Position: 
Support: 
Papier


Calligraphie, encre sur papier, 2004.

Calligraphie Büh haadyn haan tengerijn hövüün Činggis