Parenté Birarčen

ping-tsung5.jpg
Type de schéma: 
Terminologie affins de consanguins
Contribution de: 
Ping-Tsung Li
Source: 
S.M. Shirokogoroff. Social Organization of the Nothern Tungus. New-York, Garland, 1979